คลังความรู้

OFFICIAL INFORMATION ACT, B.E. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540