องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
ที่อยู่ เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34350
โทร: 045-959720
E-mail: saraban_06342506@dla.go.th, 6342504@dla.go.th
นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โทร. 087-1391540
นายจินดา พลจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โทร. 095-5368066
นายบุญมี ขาวสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โทร. 064-5830793
นายสมใจ บัวลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โทร. 086-3625857

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง