Month: มิถุนายน 2022

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) “รวมพลังโนนก่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยมีนายแสง ศรีบุระ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี การกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำไปสู่จุดมุ่งหมาย “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียนและประชาชนในตำบลโนนก่อ จำนวน 150 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นประโยชนต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ หากมีภาชนะที่ไม่ใช้ควรเทน้ำออกและคว่ำ ดูแลอย่าให้มีน้ำขัง

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมมีดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
2. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร

กิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดำเนินกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565” ณ วัดป่าโนนก่อ บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 82 ราย และประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ จำนวน 15 ราย

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 82 ราย และประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ จำนวน 15 ราย

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในปีนี้วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ตรงกับ “วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565” และประเทศไทยใช้คำขวัญ คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยาสูบ ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัสดุหีบห่อยาสูบ การบริโภคยาสูบ และขยะจากยาสูบ กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ