5 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 102

 

วันที่ 5 ตุลาคม  2566 เวลา 10.00 น.
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร  วัดบ้านห้วยเดื่อ วัดบ้านพลาญชัย โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โรงเรียนบ้านพลาญชัย กำนันตำบลโนนก่อ และผู้ใหญ่บ้าน จัดทำ MOU ร่วมกันดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง 3-5  7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส. 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดีรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป ณ วัดบ้านห้วยเดื่อ  หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี