กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ ประจำปีงบประมาน 2567
28 พ.ย. 2023 16:18:03 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 63
นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาร...
กิจกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกดำเนินการติดตามโดยการสุ่มตรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการดำเนินงานอื่นๆ พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 พ.ย. 2023 16:14:18 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 55
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกดำเนินการติดตามโดยการสุ่มตรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการดำเนินงานอื่นๆ พร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำ...
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 55
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป...
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
25 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 55
วันเสาร์ที่  25  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระ...
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (กิจกรรมทำกระทง)
23 พ.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 54
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30  -  15.00 น.        นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการใช้ภูมิปัญ...
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ ประจำปีงบประมาน 2567
9 พ.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 30
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น.        นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่...
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกดำเนินการติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 พ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 40
วันที่ 2- 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566              คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกดำเนินการติดตามโดยการสุ่มตรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการ...
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโนนก่อ ประจำปีงบประมาณ 2566
31 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 164
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนห...
การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ครั้งที่ 5/2566
24 ต.ค. 2023 17:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 134
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม  2566 เวลา 13.00 น.         นายบุญหลาย  คำสิงห์ นายก อบต โนนก่อ ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และคณะกรรมการ...
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
5 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 101
  วันที่ 5 ตุลาคม  2566 เวลา 10.00 น.           องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร  วัดบ้านห้วยเดื่อ วัดบ้านพลาญ...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
2 ต.ค. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 54
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลผู้ส...
ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม
2 ต.ค. 2023 14:10:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 58
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองทุนหลักป...
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (e-LAAS)การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชี 2566 เพื่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ
2 ต.ค. 2023 14:05:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 176
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ (e-LAAS)การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชี เพื่อเตร...
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
2 ต.ค. 2023 13:55:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 49
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา...
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ
2 ต.ค. 2023 13:55:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 34
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา...
โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 ต.ค. 2023 13:45:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 38
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอ...
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
2 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 45
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัด “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลั...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ
2 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 38
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโนนก่อ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในวัยผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ ส่งเสริม...
กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม
7 ก.ย. 2023 14:20:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 46
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาอบต.โนนก่อ และเจ้าหน้าที่สังกัด อบต. โนนก่อ พร้อมกับผู้นำชุม...
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 ก.ย. 2023 15:00:00 กิจกรรม อบต.โนนก่อ 24
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัด “โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่...