มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฎิบัติงานของหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศอบต.โนนก่อ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564