Month: กรกฎาคม 2022

โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โดยนายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 (ส่วนหน้า) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร, คณะสมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง จำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโนนก่อ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโนนก่อ ประจำปี 2565 เพื่อเทิดไท้องค์ราชันย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายประภูศักดิ์ จินตะเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด อุบลราชธานีเขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้มีการจัดการประกวดการแกะสลักเทียนเข้าพรรษา และการฟ้อนรำของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง14 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสิรินธร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคำเม็กน้อย หมู่ที่ 6 บ้านป่าเลา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ธนาคารน้ำใต้ดิน”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา “ธนาคารน้ำใต้ดิน” นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พรัอมกับบุคลากรในสังกัด ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5