Day: มิถุนายน 9, 2022

กิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดำเนินกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565” ณ วัดป่าโนนก่อ บ้านโนนก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 82 ราย และประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ จำนวน 15 ราย

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 82 ราย และประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณี ผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ จำนวน 15 ราย

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในปีนี้วันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ตรงกับ “วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565” และประเทศไทยใช้คำขวัญ คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยาสูบ ขบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัสดุหีบห่อยาสูบ การบริโภคยาสูบ และขยะจากยาสูบ กระบวนการเหล่านี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ