Day: มกราคม 5, 2022

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อครั้งแรก ตามประกาศอำเภอสิรินธร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อครั้งแรก

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อครั้งแรก ตามประกาศอำเภอสิรินธร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อครั้งแรก ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานเปิดประชุมสภา