ข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อพุก น่านโพธิ์ศรีถึงศูนย์พลาญข่อย บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (สายทางหน้าวัดภูไทพัฒนา ไป คุ้มอุดมชัย หมู่ 10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (สายทางหน้าวัดภูไทพัฒนา ไป คุ้มอุดมชัย หมู่ 10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สายทางบ้านนายอำนาจ พลจันทร์ ไป ศาลากลางหลังเก่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สายทางบ้านนายอำนาจ พลจันทร์ ไป ศาลากลางหลังเก่า)