ข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดโครงการและราคากลางก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ 7 (สายทางสามแยกวัดดอนระเบิด ไปทางเชื่อมบ้านบากชุม หมู่ 1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (สายทางหน้าวัดภูไทพัฒนา ไป คุ้มอุดมชัย หมู่ 10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (สายทางหน้าวัดภูไทพัฒนา ไป คุ้มอุดมชัย หมู่ 10)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สายทางบ้านนายอำนาจ พลจันทร์ ไป ศาลากลางหลังเก่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (สายทางบ้านนายอำนาจ พลจันทร์ ไป ศาลากลางหลังเก่า)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (สระน้ำสาธารณะบ้านเกตุสิริ หมู่ 8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (สระน้ำสาธารณะบ้านเกตุสิริ หมู่ 8)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ชุมชนป่าหญ้าคา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 (ชุมชนป่าหญ้าคา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางหน้าวัดลงไปทางทิศใต้ ไป บ้านนายเกรียงศักดิ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางหน้าวัดลงไปทางทิศใต้ ไป บ้านนายเกรียงศักดิ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางสี่แยกทางไปโนนก่อ ไป บ้านนายนิคม สมยา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางสี่แยกทางไปโนนก่อ ไป บ้านนายนิคม สมยา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางแยกบ้านนายธวัช ถึง แยกบ้านนายคำฟอง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรลูกรังเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ 5 (สายทางแยกบ้านนายธวัช ถึง แยกบ้านนายคำฟอง)