หน้าแรก

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับหน่วยงานราชการ ดำเนินการจัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศนิเวศและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยมีนางบุญแต่ง บริบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ บริเวณวัดบ้านเหล่าคำ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี