Day: ธันวาคม 2, 2022

นิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ออกนิเทศตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย

งานพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมทอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และบุคลากรในสังกัด ร่วมงานพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมทอง ณ ศาลาบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสิรินธร จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายชินวัต ทองปรีชา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โรงเรียนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมกิจกรรม Kick off จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดบ้านแก่งศรีโคตร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 200 คน

ออกสำรวจข้อมูลตามทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2566 ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ

ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ได้ออกสำรวจข้อมูลตามทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2566 ทั้ง 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กิจกรรม “Kick Off ถังขยะเปียดลดโลกร้อน”

ระหว่างวันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม “Kick Off ถังขยะเปียดลดโลกร้อน” ณ บ้านพักผู้บริหารท้องถิ่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งศรีโคตร และบ้านเรือนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนก่อ

 

มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโนนก่อ ในกรณีที่สมาชิกนอนพักรักษาตัว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโนนก่อ ในกรณีที่สมาชิกนอนพักรักษาตัว ดังนี้
1.นางอรอินทร์ พุ่มจันทร์ สมาชิกกองทุน หมู่ที่ 9 บ้านภูไทพัฒนา
2. นายเสวียน ทองสวรรค์ สมาชิกกองทุน หมู่ที่ 10 บ้านพลาญชัย
3. นางสมศรี ทองสวรรค์ สมาชิกกองทุน หมู่ที่ 10 บ้านพลาญชัย
4. นายสำลี สาภิราช สมาชิกกองทุน หมู่ที่ 10 บ้านพลาญชัย
-มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลโนนก่อ ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต
ราย นายสำลี สาภิราช สมาชิกกองทุน หมู่ที่ 10 บ้านพลาญชัย