Day: ธันวาคม 1, 2022

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยร่วมงานพิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร

ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในตำบลโนนก่อ ทั้ง 14 หมู่บ้าน

ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในตำบลโนนก่อ ทั้ง 14 หมู่บ้าน ตามแผนงานดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ
2. การติดตามงานและการเร่งรัดโครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
3. การออกประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
4. การประชาสัมพันธ์การขอรับเงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
5. การออกรับบริการออมวันละบาท

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ นำโดยนายบุญหลาย คำสิงห์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร และร่วมงานกิจกรรมจิตอาสา ณ หน้าด่านศุลกากรช่องเม็ก

กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ จัดกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภัยพิบัติ” ซึ่งมี นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ณ สะพานห้วยมะหรี่ บ้านแก่งศรีโคตร หมู่ที่ 3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ กำนันตำบลโนนก่อ/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรในสังกัด อบต.โนนก่อ จำนวน 100 คน