บริการขั้นพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
(อ้างถึง จากระบบข้อมูลกลางของ อปท. info)

  • การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคม มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน จำนวน ๒  สาย คือ สายพลาญชัย บุณฑริก  – เดชอุดม และสายพลาญชัย – ช่องเม็ก – พิบูลมังสาหาร  สำหรับภายในหมู่บ้านตำบล จะเป็นถนนคอนกรีต บางส่วนและถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆก ารสัญจรไป – มา ในฤดูฝนได้รับความเดือดร้อนบางส่วน

      จำนวนถนนลูกรัง 29    สาย
      จำนวนถนนลาดยาง 3    สาย
      จำนวนถนนคอนกรีต 30    สาย
      จำนวนถนนอื่นๆ 1    สาย
  • การไฟฟ้า
      จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                 3,294     ครัวเรือน
      จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                   187     ครัวเรือน
  • การประปา
      จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้             2,063     ครัวเรือน
      จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้            1,498     ครัวเรือน
  • โทรศัพท์              ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการ เพราะปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
  • ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง วัสดุครุภัณฑ์            ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ช่องเม็ก