เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

  • ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

มีจำนวน 14 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บากชุม

533

486

1,019

274

2

แหลมทอง

393

426

819

303

3

แก่งศรีโคตร

535

481

1,016

384

4

โนนก่อ

464

428

892

235

5

เหล่าคำ

437

449

886

335

6

ป่าเลา

558

537

1,095

394

7

ห้วยเดื่อ

517

511

1,028

349

8

เกตุสิริ

282

241

523

196

9

ภูไทพัฒนา

313

317

630

211

10

พลาญชัย

762

675

1,437

543

11

โนนสมบูรณ์

105

99

204

78

12

โนนสว่าง

392

396

788

180

13

แก้งน้อย

138

131

269

98

14

ป่าใต้

171

164

335

107

                      รวม

5,600

5,341

10,941

3,687

  • ข้อมูลด้านการเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙0 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยางพารา  ไร่มันสำปะหลัง สวนปาล์ม สวนลำไย ทำนา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

  • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (เขื่อนสิรินธร)

  • ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

มีระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง  ๑๔   หมู่บ้าน