สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 9 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านบากชุม                  จำนวนนักเรียน 126 คน
 2. โรงเรียนบ้านแหลมทอง             จำนวนนักเรียน 107 คน
 3. ​โรงเรียนบ้านแก่งศรีโคตร           จำนวนนักเรียน 137 คน
 4. โรงเรียนบ้านโนนก่อ                  จำนวนนักเรียน 251 คน
 5. โรงเรียนบ้านเหล่าคำ                 จำนวนนักเรียน 100 คน
 6. โรงเรียนบ้านป่าเลา                   จำนวนนักเรียน 104 คน
 7. โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ                จำนวนนักเรียน 131 คน
 8. โรงเรียนบ้านพลาญชัย              จำนวนนักเรียน 170 คน

(อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6)

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559)

​ โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 2 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนพลาญชัย จำนวนนักเรียน 55 คน
 2. โรงเรียนโนนก่อ จำนวนนักเรียน 80 คน

(มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

​ ศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หมู่ 3
 2. ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนบ้านป่าหญ้าคา หมู่ที่ 10

​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 7 แห่ง ได้แก่

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากชุม จำนวนนักเรียน 42 คน
 2. ​ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งศรีโคตร จำนวนนักเรียน 32 คน
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนก่อ จำนวนนักเรียน 45 คน
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าคำ จำนวนนักเรียน 44 คน
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเลา จำนวนนักเรียน 26 คน
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูไทพัฒนา จำนวนนักเรียน 29 คน
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลาญชัย จำนวนนักเรียน 48 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559)

สาธารณสุข       ​ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก่งศรีโคตร จำนวน 1 แห่ง

อาชญากรรม     

ยาเสพติด         

5. การสังคมสงเคราะห์