สภาพข้อมูลพื้นฐาน

ภาพทั่วไป

ด้านกายภาพ

 • ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 5 ตำบลของอำเภอสิรินธร ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสิรินธร  ประมาณ  33  กิโลเมตรก่อ มีเนื้อที่ประมาณ 383.05  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 239,406.25 ไร่

  • ทิศเหนือ             มีพื้นที่ติดต่อกับ    ตำบลช่องเม็ก
  • ทิศใต้                 มีพื้นที่ติดต่อกับ  ตำบลคอแลน  อำเภอบุณฑริก
  • ทิศตะวันออก       มีพื้นที่ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก         มีพื้นที่ติดต่อกับ  เขื่อนสิรินธร
 • ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นป่าต้นน้ำลำธารพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ พื้นที่ส่วนใหญ่ ทำการเกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง สวนปาล์ม ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่

 • ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่

  1. ฤดูร้อน
  2. ฤดูฝน
  3. ฤดูหนาว
 • ลักษณะของดิน   ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินทราย ดินเหนียว พื้นที่เหมาะแก่การ สวนยางพารา ทำไร่ ทำนาบางส่วน
 • ลักษณะของแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น (เขื่อนสิรินธร)
 • ลักษณะของไม้และป่าไม้     ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ เสื่อมโทรมบางส่วน

ด้านการเมืองการปกครอง

 • เขตการปกครอง   ตำบลโนนก่อประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน 14  หมู่บ้าน
 • การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 14 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น     (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหาร  ส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 28 คน

ประชากร

          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  จำนวน 10,941 คน แยกเป็นชาย  5,600 คน หญิง 5,341 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 28.56 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน  2559)

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บากชุม

533

486

1,019

274

2

แหลมทอง

393

426

819

303

3

แก่งศรีโคตร

535

481

1,016

384

4

โนนก่อ

464

428

892

235

5

เหล่าคำ

437

449

886

335

6

ป่าเลา

558

537

1,095

394

7

ห้วยเดื่อ

517

511

1,028

349

8

เกตุสิริ

282

241

523

196

9

ภูไทพัฒนา

313

317

630

211

10

พลาญชัย

762

675

1,437

543

11

โนนสมบูรณ์

105

99

204

78

12

โนนสว่าง

392

396

788

180

13

แก้งน้อย

138

131

269

98

14

ป่าใต้

171

164

335

107

                    รวม

5,600

5,341

10,941

3,687

          ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน 35 – 55 ปี