ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 • การนับถือศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลโนนก่อ  จะนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ โดยมีศาสนสถาน 34 แห่ง  คือ วัด  สำนักสงฆ์  ที่พักสงฆ์  และโบสถ์  ดังนี้

  1. วัด                                 จำนวน  13  แห่ง
  2. สำนักสงฆ์                      จำนวน  17   แห่ง
  3. สำนักคริสต์จักร               จำนวน   3   แห่ง
  4. โบสถ์ (ศาสนาพุทธ)         จำนวน   1   แห่ง (วัดโนนก่อ)
 • ประเพณีและงานประจำปี

เดือน

ประเพณี

          สาม – สี่           บุญมหาชาติ
          ห้า           บุญสงกรานต์
          หก           ประเพณีเลี้ยงปู่ตา
          แปด           บุญเข้าพรรษา
          เก้า           บุญข้าวสาก
          สิบ           บุญข้าวประดับดิน
          สิบเอ็ด           บุญออกพรรษา
          สิบสอง           บุญกฐิน
          หนึ่ง – สอง           บุญผ้าป่า

 

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 – ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตอไม้ รากไม้ สิ่งประดิษฐ์จากไม้  เช่น เต่า มังกร ฯลฯ

 – ภาษาถิ่น คือ ภาษาที่ใช้สื่อเป็นภาษาอีสาน 95 %  และภาษอื่น 5 % ที่มาจากราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

          สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ ผลิตภัณฑ์จากตอไม้ รากไม้ สิ่งประดิษฐ์จากไม้  เช่น เต่า มังกร ฯลฯ