วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง
ดำรงศาสนาวัฒนธรรม นำสู่ประชาสู่ประชาคมอาเซียน

————————————