ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

 • การเกษตร

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยางพารา  ไร่มันสำปะหลัง สวนปาล์ม สวนลำไย ทำนา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง

 • การประมง

 • การปศุสัตว์

 • การบริการ

มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ ๓  หมู่ที่ ๕  หมู่ที่ ๑๐

  • มีโรงแรมในพื้นที่                                     จำนวน               1      แห่ง
  • มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในพื้นที่                     จำนวน               10    แห่ง
  • มีร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                        จำนวน               4      แห่ง
  • มีร้านจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร               จำนวน               5      แห่ง

 

          การท่องเที่ยว

          อุตสาหกรรม

          การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

  1. กลุ่มศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล
  2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)
  3. กลุ่ม SML หมู่บ้าน
  4. กลุ่มฌาปณกิจ
  5. เครือข่ายกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านแหลมทอง หมู่ที่ 2
  6. กลุ่มอาชีพจัดทำไม้กวาด บ้านแก่งศรีโคตร   หมู่ 3
  7. กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์  บ้านห้วยเดื่อ  หมู่ 7
  8. กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตอไม้ รากไม้ บ้านห้วยเดื่อ  หมู่ 7 , บ้านบากชุม หมู่ 1
  9. กลุ่มอาชีพจัดทำการบูร บ้านเกตุสิริ หมู่  8
  10. กลุ่มอาชีพทำปลาร้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11

          แรงงาน

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ทำสวนยางพารา ไร่มันสำปะหลัง สวนปาล์ม สวนลำไย ทำนา ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง