ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

  •                  ห้วย หนอง คลอง บึง             40            แห่ง/สาย
  •                  คลองชลประทาน                   3              สาย
  •                  บ่อบาดาลสาธารณะ               38            สาย
  •                  บ่อน้ำตื้นสาธารณะ                20            แห่ง

ป่าไม้
ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณและเสื่อมโทรมบางส่วน

ภูเขา

พื้นที่ๆเป็นภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักต่อเนื่องกันเข้าไปในเขตพื้นที่ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ ผืนป่ายังคงอุดมสมบูรณ์