การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 3/2565 ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย นายบุญหลาย คำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นประธานกรรมการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ผู้ทรงคุณวุฒิตำบลโนนก่อ ผู้แทนภาคราชการ ประชาคมท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และรับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ประเด็นเรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และรับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.หนังสือเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.ระเบียบวาระประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ประกาศ อบต.โนนก่อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่น

5.ประกาศ อบต.โนนก่อ เรื่อง รายงานการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *